Strona główna » Spis treści

Spis treści

 

Wykaz skrótów ..................................................................................................................  15

Wprowadzenie ...................................................................................................................  17

Rozdział 1

Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych .............................................................  19

1. Wstęp ..........................................................................................................................  19

2. Oświadczenia woli ........................................................................................................  21

2.1. Pojęcie oświadczeń woli .........................................................................................  21

2.2. Wykładnia oświadczeń woli ....................................................................................  25

2.3. Wykładnia umowy .................................................................................................  28

2.4. Problematyka wad oświadczeń woli .........................................................................  33

2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli .................  35

2.4.2. Pozorność ...................................................................................................  38

2.4.3. Błąd ...........................................................................................................  41

2.4.4. Groźba ........................................................................................................  45

2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli .........................................  46

3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego ................................................................  49

3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego ........................................................................  49

3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego .....................................................................  54

3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy ....................................................................  56

3.3.1. Zawarcie umowy .........................................................................................  57

3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy ..................................................................  58

3.3.3. Zmiana umowy ............................................................................................  60

3.3.4. Wygaśnięcie umowy ....................................................................................  62

4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów ...........................................................................  64

4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów .................................................................  66

4.2. Wyznaczanie granic swobody umów ........................................................................  66

4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów ...........................................................  70

4.3.1. Wyzysk ......................................................................................................  70

4.3.2. Niemożliwość świadczenia ............................................................................  71

4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów ...............................  72

5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy ..................................  73

5.1. Zasada trwałości umów ..........................................................................................  73

5.2. Zasada współdziałania ............................................................................................  74

5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów) ................................................................  76

5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej) ......................................................  76

5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ............................................  77

5.6. Klauzula zwyczaju .................................................................................................  77

6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim ....................................................................  78

6.1. Pojęcie wzorców umownych ...................................................................................  80

6.2. Charakter prawny wzorców .....................................................................................  81

6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca .......................................................................  82

6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich ............................  84

6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa ..............................  85

6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość ........................................................  85

6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta .........................  87

6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym ...................................................................  90

7. Forma umowy ..............................................................................................................  91

7.1. Rodzaje formy czynności prawnej ............................................................................  91

7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej .......................................................  92

7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej ............................................  98

7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu ....................................  98

7.3.2. Forma aktu notarialnego ..............................................................................  100

7.3.3. Forma pisemna z datą pewną .......................................................................  103

7.4. Pactum de forma ..................................................................................................  105

7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej ................................................................  107

7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem ..................................................  107

7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem .................................................  110

7.5.3. Forma ad eventum ......................................................................................  113

7.6. Forma następczych czynności prawnych .................................................................  113

8. Systematyka wadliwych czynności prawnych .................................................................  114

8.1. Nieważność umowy .............................................................................................  114

8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności .......................  117

8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku ................................................  119

8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego ................................  120

8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych .............................................  121

8.2. Bezskuteczność czynności prawnej .........................................................................  126

8.2.1. Bezskuteczność zawieszona .........................................................................  126

8.2.2. Bezskuteczność względna ............................................................................  130

9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu ..........................................................  132

9.1. Wykonanie zobowiązania ......................................................................................  132

9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub w części ............................................  133

9.1.2. Jakość świadczenia .....................................................................................  133

9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów .........................................  134

9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika .................................................................  135

9.3. Zasada współdziałania wierzyciela .........................................................................  137

9.4. Miernik staranności ..............................................................................................  139

9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania ..................................................................  141

9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania .................................................................  141

9.5.2. Termin wykonania zobowiązania ..................................................................  143

9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym ................................................  146

9.7. Prawo zatrzymania ...............................................................................................  147

10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej ......................................................  149

10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej ...........................................................  149

10.1.1. Uwagi ogólne ...........................................................................................  149

10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo ..................................................  155

10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej ................................................................  158

10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej ..................................  159

10.4. Następcza niemożliwość świadczenia ....................................................................  162

10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika ..............................................................................  165

10.6. Zwłoka wierzyciela .............................................................................................  168

10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych          170

10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej ................................................  175

Rozdział 2

Komparycja umowy .........................................................................................................  179

1. Pojęcie komparycji umowy ..........................................................................................  179

2. Zdolność kontraktowa .................................................................................................  179

3. Struktura komparycji umowy ........................................................................................  180

3.1. Nazwa umowy .....................................................................................................  180

3.2. Data i miejsce zawarcia umowy .............................................................................  181

3.3. Preambuła ...........................................................................................................  182

3.3.1. Uwagi ogólne ............................................................................................  182

3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły ..............................................................  183

3.4. Strony umowy .....................................................................................................  183

3.4.1. Osoba fizyczna ...........................................................................................  183

3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej .....................................................  184

3.4.1.2. Konsumenci ..................................................................................  184

3.4.1.3. Przedsiębiorcy ...............................................................................  185

3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy ...............................................  187

3.4.1.5. Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim .......  192

3.4.2. Osoby prawne ............................................................................................  196

3.4.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................  196

3.4.2.2. Skarb Państwa ...............................................................................  197

3.4.2.3. Państwowe osoby prawne ................................................................  199

3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego ..................................................  201

3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej ..................................  203

3.4.4. Kościelne osoby prawne ..............................................................................  204

3.4.4.1. Kościół katolicki ............................................................................  204

3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe ..........................................  205

3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy ...................................................  206

3.5.1. Spółka cywilna ...........................................................................................  207

3.5.2. Spółka jawna .............................................................................................  209

3.5.3. Spółka partnerska .......................................................................................  211

3.5.4. Spółka komandytowa ..................................................................................  212

3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna ......................................................................  214

3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .....................................................  215

3.5.7. Spółka akcyjna ...........................................................................................  217

3.5.8. Prosta spółka akcyjna ..................................................................................  220

3.5.9. Spółdzielnia ...............................................................................................  223

3.5.10. Wspólnota mieszkaniowa ..........................................................................  224

3.5.11. Fundacja ..................................................................................................  226

3.5.12. Stowarzyszenie .........................................................................................  226

3.5.13. Skarb Państwa ..........................................................................................  229

3.5.14. Jednostki samorządu terytorialnego .............................................................  230

3.6. Pełnomocnictwo ..................................................................................................  232

3.6.1. Uwagi ogólne ............................................................................................  232

3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną .........................................  234

3.7. Prokura ...............................................................................................................  236

4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami ...........................................................  238

4.1. Skarb Państwa – minister ......................................................................................  238

4.2. Wojewoda ...........................................................................................................  239

4.3. Urząd wojewódzki ...............................................................................................  240

4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ...................................................  240

4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad .....................................................  241

4.6. Przedsiębiorstwo państwowe .................................................................................  241

4.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ....................................................................  242

4.8. Agencja Mienia Wojskowego ................................................................................  243

4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ...........................................................  244

4.10. Sądy powszechne ...............................................................................................  245

4.11. Prokuratura ........................................................................................................  246

4.12. Policja ..............................................................................................................  247

4.13. Straż miejska .....................................................................................................  247

4.14. Państwowa Straż Pożarna ....................................................................................  248

4.15. Urząd skarbowy .................................................................................................  249

4.16. Izba administracji skarbowej ................................................................................  249

4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ...............................................................  250

4.18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ...............................................  250

4.19. Gmina ...............................................................................................................  251

4.20. Jednostka organizacyjna gminy ............................................................................  253

 4.20.1. Ogród zoologiczny ...................................................................................  253

 4.20.2. Przedszkole .............................................................................................  253

 4.20.3. Szkoła podstawowa ..................................................................................  253

4.21. Miasto stołeczne Warszawa .................................................................................  254

4.22. Powiat ..............................................................................................................  254

4.23. Województwo ....................................................................................................  255

4.24. Muzeum ............................................................................................................  257

4.25. Teatr .................................................................................................................  257

4.26. Stowarzyszenie ..................................................................................................  258

 4.26.1. Ochotnicza straż pożarna ..........................................................................  259

 4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) ....................................  259

 4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) .....................................  260

 4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) ................................  260

4.27. Uczelnia ............................................................................................................  261

4.28. Fundacja ...........................................................................................................  261

4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ...................................................  262

4.30. Spółdzielnia .......................................................................................................  263

4.31. Wspólnota mieszkaniowa ....................................................................................  263

4.32. Związki zawodowe .............................................................................................  265

4.33. Instytut badawczy ...............................................................................................  266

4.34. Spółka cywilna ...................................................................................................  266

4.35. Spółka jawna .....................................................................................................  267

4.36. Spółka partnerska ...............................................................................................  269

4.37. Spółka komandytowa ..........................................................................................  269

4.38. Spółka komandytowo-akcyjna ..............................................................................  271

4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .............................................................  272

4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ..........................................  274

4.41. Prosta spółka akcyjna ..........................................................................................  275

4.42. Spółka akcyjna ...................................................................................................  276

4.43. Spółka akcyjna w organizacji ...............................................................................  277

4.44. Syndyk .............................................................................................................  277

4.45. Sądowy zarządca nieruchomości ..........................................................................  279

4.46. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) ......................................................  280

4.47. Kościelne osoby prawne ......................................................................................  281

Rozdział 3

Podstawowe postanowienia umowne ..................................................................................  283

1. Proces formułowania postanowień umownych ................................................................  283

1.1. Oferta .................................................................................................................  284

1.1.1. Uwagi ogólne ............................................................................................  284

1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej ....................................................................  288

1.2. Negocjacje ..........................................................................................................  290

1.3. List intencyjny .....................................................................................................  290

1.4. Przetarg i aukcja ..................................................................................................  291

2. Elementy treści umowy ................................................................................................  295

2.1. Uwagi ogólne ......................................................................................................  295

2.2. Preambuła ...........................................................................................................  295

2.3. Słownik pojęć umowy ..........................................................................................  298

2.4. Postanowienia wstępne .........................................................................................  300

2.5. Przedmiot umowy ................................................................................................  300

2.5.1. Uwagi ogólne ............................................................................................  300

2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe ...................................................  303

2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne ...........................................................  304

2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo .........................................  306

2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki ...................................................................  306

2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich .........................................................  307

2.5.6.1. Uwagi ogólne ................................................................................  307

2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 k.c. .....................  308

2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia – art. 392 k.c.  310

2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej – art. 393 k.c. ....................................  312

2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń ..................................................  315

2.7. Miejsce wykonania umowy ...................................................................................  315

2.8. Podstawowe obowiązki stron .................................................................................  316

2.9. Sposób spełnienia świadczenia ...............................................................................  320

2.10. Terminy spełnienia świadczeń ..............................................................................  321

2.11. Materiały i siła robocza .......................................................................................  322

2.12. Wartość umowy .................................................................................................  322

2.13. Sposób rozliczenia i płatności ..............................................................................  322

2.14. Odpowiedzialność za szkody ...............................................................................  323

2.15. Czas zawarcia umowy .........................................................................................  324

2.16. Dodatkowe zabezpieczenia ..................................................................................  324

2.17. Postanowienia końcowe ......................................................................................  325

2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek .............................................................................  325

2.19. Podpis ...............................................................................................................  326

2.20. Załączniki do umowy ..........................................................................................  327

Rozdział 4

Klauzule umowne .............................................................................................................  328

1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa ..........................  328

2. Klauzula miejsca wykonania umowy .............................................................................  331

3. Wynagrodzenie kosztorysowe .......................................................................................  333

4. Wynagrodzenie ryczałtowe ..........................................................................................  337

5. Wykonanie zastępcze ..................................................................................................  341

6. Klauzula dotycząca podwykonawców ............................................................................  345

7. Zadatek ......................................................................................................................  349

8. Zaliczka .....................................................................................................................  354

9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich ............................................................  357

10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji .........................................................................  369

11. Odsetki ....................................................................................................................  376

12. Kara umowna ...........................................................................................................  384

13. Warunek ..................................................................................................................  396

14. Termin .....................................................................................................................  402

15. Klauzula rebus sic stantibus .......................................................................................  406

16. Siła wyższa ..............................................................................................................  412

17. Gwarancja ................................................................................................................  417

18. Zabezpieczenie wekslowe ..........................................................................................  425

19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ..............................................................................  432

20. Hipoteka ..................................................................................................................  437

21. Zastaw .....................................................................................................................  444

22. Klauzula czynności z samym sobą ...............................................................................  448

23. Klauzula zakazu konkurencji ......................................................................................  455

 23.1. Uwagi ogólne ....................................................................................................  455

 23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej ..............................................................  459

 23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem ......................................  460

 23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo .................................................................  463

24. Klauzula poufności ....................................................................................................  469

25. Klauzula waloryzacyjna .............................................................................................  477

26. Klauzula umownego prawa odstąpienia ........................................................................  481

27. Odstępne ..................................................................................................................  489

28. Zapis na sąd polubowny .............................................................................................  491

29. Klauzula prorogacyjna ...............................................................................................  497

30. Klauzula dotycząca jurysdykcji ...................................................................................  499

31. Klauzula salwatoryjna ................................................................................................  503

32. Klauzula języka ........................................................................................................  506

33. Koszty związane z zawarciem umowy .........................................................................  508

34. Zmiana umowy .........................................................................................................  510

Rozdział 5

Umowy podstawowe .........................................................................................................  516

1. List intencyjny ............................................................................................................  516

2. Umowa przedwstępna ..................................................................................................  521

3. Umowa ramowa ..........................................................................................................  534

4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.) ..................................................  546

5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.)         551

Rozdział 6

Przykładowe umowy .........................................................................................................  561

1. Umowa cesji wierzytelności .........................................................................................  561

2. Umowa czarterowa ......................................................................................................  566

3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego) .................................  570

4. Umowa zlecenia .........................................................................................................  588

5. Umowa o świadczenie usług serwisowych .....................................................................  596

6. Umowa sprzedaży .......................................................................................................  601

7. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .........................  619

8. Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z pełnomocnictwem           625

9. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ................................  629

10. Umowa spółki cywilnej ..............................................................................................  637

11. Umowa o roboty budowlane .......................................................................................  654

12. Umowa konsorcjum ...................................................................................................  669

13. Umowa spółki jawnej ................................................................................................  678

14. Umowa spółki partnerskiej .........................................................................................  689

15. Umowa spółki komandytowej .....................................................................................  699

16. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .........................................................  708

17. Porozumienie wekslowe .............................................................................................  730

18. Umowa faktoringu niewłaściwego ...............................................................................  734

19. Umowa faktoringu właściwego ...................................................................................  738

20. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa) ........................................  742

21. Umowa leasingu operacyjnego ....................................................................................  746

22. Umowa leasingu finansowego .....................................................................................  753

23. Umowa merchandisingu reklamowego .........................................................................  758

24. Umowa najmu okazjonalnego .....................................................................................  760

25. Umowa najmu wirtualnego biura .................................................................................  770

26. Umowa poddzierżawy nieruchomości ..........................................................................  774

27. Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości (umowa quoad usum) ................  779

28. Umowa rezerwacyjna ................................................................................................  784

29. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa .................................................  787

30. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją .....................................................................  798

31. Umowa poręczenia spłaty pożyczki .............................................................................  802

32. Umowa poręczenia za dług przyszły ............................................................................  805

33. Umowa pożyczki udziałowca do spółki ........................................................................  808

34. Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności .............................................................  812

35. Umowa barteru .........................................................................................................  817

36. Umowa franchisingu ..................................................................................................  819

37. Umowa upoważnienia inkaso ......................................................................................  826

38. Umowa o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu adwokackiego .......................  831

39. Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia ...................................................................  835

40. Umowa o zachowaniu poufności .................................................................................  838

41. Umowa dotycząca wykonywania osobistych praw autorskich .........................................  844

42. Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich ......................................................  848

43. Umowa dotycząca udzielenia licencji ...........................................................................  854

44. Umowa sprzedaży akcji .............................................................................................  858

45. Umowa podziału majątku wspólnego małżonków uwzględniająca przedsiębiorstwo i udziały w spółce prawa handlowego          863